เสียงบรรยาย MP3

สื่อการสอน - การบัญชีบริหาร » เสียงบรรยาย MP3

ไฟล์เสียง MP3 ประกอบการอ่านหนังสือการบัญชีบริหาร (Management Accounting) ซึ่งสามารถรับฟังอินเตอร์เน็ตได้ทันที

MP3 - บทที่ 2 ตอน ความหมายของต้นทุน
MP3 - บทที่ 2 ตอน ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
MP3 - บทที่ 2 ตอน การจำแนกต้นทุนตามหน้าที่การงาน
MP3 - บทที่ 2 ตอน การแสดงรายการต้นทุนในงบการเงิน
MP3 - บทที่ 2 ตอน การจำแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน
MP3 - บทที่ 2 ตอน ต้นทุนผันแปร 
MP3 - บทที่ 2 ตอน ต้นทุนคงที่ 
MP3 - บทที่ 2 ตอน ต้นทุนผสม 
MP3 - บทที่ 2 ตอน ต้นทุนตามขั้น 
MP3 - บทที่ 2 ตอน การจำแนกต้นทุนตามสิ่งที่ต้องการคิดต้นทุน 
MP3 - บทที่ 2 ตอน การจำแนกต้นทุนเพื่อการควบคุมต้นทุน 
MP3 - บทที่ 2 ตอน การจำแนกต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ 
MP3 - บทที่ 2 ตอน ต้นทุนส่วนต่าง,ต้นทุนเสียโอกาส,ต้นทุนจม 
MP3 - บทที่ 2 ตอน การวิเคราะห์ต้นทุนผสม 
MP3 - บทที่ 2 ตอน High-Low,Scattergraph,RegressionAnalysis 
MP3 - บทที่ 2 ตอน งบกำไรขาดทุนแบบแสดงกำไรส่วนเกิน 

MP3 - บทที่ 3 ตอน แนวความคิดในการวิเคราะห์ CVP 
MP3 - บทที่ 3 ตอน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
MP3 - บทที่ 3 ตอน การวางแผนกำไร,ส่วนเกินจุดคุ้มทุน 
MP3 - บทที่ 3 ตอน ค่าความยืดหยุ่นของกำไร (DOL) 
MP3 - บทที่ 3 ตอน การวางแผนและตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงาน 
MP3 - บทที่ 3 ตอน การวิเคราะห์ส่วนผสมการขาย 1 
MP3 - บทที่ 3 ตอน การวิเคราะห์ส่วนผสมการขาย 2 

MP3 - บทที่ 4 ตอน แนวความคิดในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
MP3 - บทที่ 4 ตอน ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม
MP3 - บทที่ 4 ตอน ระบบต้นทุนงานสั่งทำ
MP3 - บทที่ 4 ตอน ระบบต้นทุนงานสั่งทำ - ใช้ต้นทุนปกติ

MP3 - บทที่ 4 ตอน ระบบต้นทุนช่วงการผลิต

MP3 - บทที่ 5 ตอน ข้อผิดพลาดของระบบต้นทุนแบบดั้งเดิม 
MP3 - บทที่ 5 ตอน ต้นทุนฐานกิจกรรม 

MP3 - บทที่ 6 ตอน งบประมาณหลัก 
MP3 - บทที่ 6 ตอน งบประมาณกการขาย 
MP3 - บทที่ 6 ตอน งบประมาณการผลิต 
MP3 - บทที่ 6 ตอน งบประมาณวัตถุดิบทางตรง 
MP3 - บทที่ 6 ตอน งบประมาณค่าแรงงานทางตรง 
MP3 - บทที่ 6 ตอน งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 
MP3 - บทที่ 6 ตอน งบประมาณสินค้าคงเหลือสำเร็จรูปปลายงวด 
MP3 - บทที่ 6 ตอน งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
MP3 - บทที่ 6 ตอน งบประมาณเงินสด 
MP3 - บทที่ 6 ตอน งบประมาณกำไรขาดทุน 
MP3 - บทที่ 6 ตอน งบประมาณงบดุล 

MP3 - บทที่ 7 ตอน งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน
MP3 - บทที่ 7 ตอน งบประมาณยืดหยุ่น
MP3 - บทที่ 7 ตอน ผลต่างวัตถุดิบ
MP3 - บทที่ 7 ตอน ผลต่างค่าแรงงานทางตรง
MP3 - บทที่ 7 ตอน ผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร
MP3 - บทที่ 7 ตอน ผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่

MP3 - บทที่ 8 ตอน วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์
MP3 - บทที่ 8 ตอน วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
MP3 - บทที่ 8 ตอน ต้นทุนมาตรฐานกับวิธีต้นทุนคิดเข้างาน
MP3 - บทที่ 8 ตอน วิธีคิดต้นทุนเข้างานเพื่อการประเมินผลงาน

MP3 - บทที่ 9 ตอน การประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์กำไร
MP3 - บทที่ 9 ตอน การประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ลงทุน
MP3 - บทที่ 9 ตอน การเลือกใช้ ROI และ RI ในการตัดสินใจลงทุน

MP3 - บทที่ 10 ตอน การตัดสินใจและข้อมูลที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ
MP3 - บทที่ 10 ตอน การตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อจากบุคคลภายนอก
MP3 - บทที่ 10 ตอน การตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนผสมการขายภายใต้ข้อจำกัด

Thailand Account
..293 BANGKOK BANGKOK 10330 THAILAND
artaphon@thailandaccount.com
artaphon@thailandaccount.com

Accounting Expert