วิดีโอสำหรับบทเรียนบัญชีบริหาร

สื่อการสอน - การบัญชีบริหาร » วิดีโอสำหรับบทเรียนบัญชีบริหาร

ตอนที่ 1
ความหมายของต้นทุน
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ดูวิดีโอ

ตอนที่ 2
จำแนกต้นทุนตามหน้าที่การทำงาน
(ต้นทุนการผลิต และ ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต)
ดูวิดีโอ

ตอนที่ 3
จำแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน
(ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผสม และ ต้นทุนตามขั้น)
ดูวิดีโอ

ตอนที่ 4
จำแนกต้นทุนตามสิ่งที่ต้องการคิดต้นทุน
(ต้นทุนทางตรง และ ต้นทุนทางอ้อม)
ดูวิดีโอ

ตอนที่ 5
จำแนกต้นทุนเพื่อการควบคุมต้นทุน
(ต้นทุนที่ควบคุมได้ และ ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้)
ดูวิดีโอ

ตอนที่ 6
จำแนกต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
(ต้นทุนส่วนต่าง ต้นทุนเสียโอกาส และ ต้นทุนจม)
ดูวิดีโอ

ตอนที่ 7
การวิเคราะห์ต้นทุนผสม (High-Low Method, Scattergraph Method, Regression Analysis Method)
ดูวิดีโอ

ตอนที่ 8
งบกำไรขาดทุนแบบแสดงกำไรส่วนเกิน
ปัญหาเพื่อการทบทวนและเฉลย (พฤติกรรมของต้นทุน และ ประมาณต้นทุนผสม)
ดูวิดีโอ

Thailand Account
..293 BANGKOK BANGKOK 10330 THAILAND
artaphon@thailandaccount.com
artaphon@thailandaccount.com

Accounting Expert