ติดต่อเรา

ดร.ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์

ปัจจุบัน
- กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- ที่ปรึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ที่ปรึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยะรรมาธิราช
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- กรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- อนุกรรมการฝ่ายปกครอง : ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานด้านการปกครองคณะสงฆ์ มหาเถรสมาคม
- ที่ปรึกษาอิสระ เลขที่ B4100 (ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง)
- เลขทะเบียน M-2558-025129 (ขึ้นทะเบียนกับสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรบรรยายด้าน TQA,SEPA,PMQA,EdPEx
National Researcher ID 53090060, Economics

email : artaphon@gmail.com

การศึกษา
-  2561 - 2564 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– 2537 – 2539 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– 2531 – 2534 บัญชีบัณฑิต (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูประวัติและสบการณ์เพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่

Thailand Account
..293 BANGKOK BANGKOK 10330 THAILAND
artaphon@thailandaccount.com
artaphon@thailandaccount.com

Accounting Expert