ข้อมูลหนังสือการบัญชีบริหาร

เรียบเรียงตามแนวทางของหนังสือ Managerial Accounting ของ Garrison และ Cost Accounting ของ Horngren

การบัญชีบริหาร โดย สุปราณี และ คณะ
(คลิกที่ Link ด้านบนเพื่อดูข้อมูลใน chulabook.com)

ติดอันดับหนังสือขายดีของศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 12 บท โดยเรียงลำดับเนื้อหาบทที่ 2-8 ตามหนังสือ Cost Accounting ของ Horngren
(สำหรับอาจารย์ผู้สอนที่เลือกใช้หนังสือของพวกเราเพื่อการเรียนการสอนสามารถขอรับสิทธิใช้สื่อการสอนใน google drive ได้จากศูนย์หนังสือจุฬาฯ สื่อการสอนประกอบด้วย เฉลยแบบฝึกหัดในรูปแบบของไฟล์ PowerPoint และ PDF และ สื่อทุกชนิดที่เปิดให้ทุกคนดาวน์โหลดได้ในเว็บ/บล็อกนี้)

บทที่  1  บทนำ : องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร
บทที่  2  แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน
บทที่  3  ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน – จำนวน – กำไร
บทที่  4  ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม
บทที่  5  ต้นทุนกิจกรรม
บทที่  6  งบประมาณ
บทที่  7  งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน
บทที่  8  วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์
บทที่  9  การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน
บทที่ 10 การตัดสินใจและข้อมูลที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ
บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน
บทที่ 12 การบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่
 

          
เนื้อหาครอบคลุมบัญชีต้นทุน 1 และ 2 เกือบทั้งหมด สามารถใช้ในการเรียนการสอนวิชาบัญชีต้นทุนได้ ซึ่งคณะผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหาส่วนที่ขาดไปของการบัญชีต้นทุนไว้ในรูปแบบ PowerPoint ประกอบด้วย การบันทึกบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ระบบต้นทุนช่วงการผลิต-รายงานต้นทุนการผลิต ของเสีย-ของที่นำมาปรับปรุงใหม่-เศษซาก Recording Standard Costs and Variances และ ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้

พิมพ์ครั้งที่ ปีที่พิมพ์ จำนวนที่พิมพ์ (เล่ม)
1 2546 2,000
2 2547 2,000
3 2548 2,000
4 2549 2,000
5/1 2550 3,000
5/2 2552 2,000
6/1 2553 3,000
6/2 2555 3,000
6/3 2556 3,000
6/4 2559 3,000
7/1 2561 3,000
7/2 2563 3,000
8 2565 3,000

 

ประวัติและผลงานผู้เขียนหนังสือ

จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สาขา     ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย
Call Center (จัดส่งทั่วประเทศ) โทร. 0-2255-4433 มือถือ 086-323-3703, 086-323-3704 http://www.chulabook.com ร้านค้าติดต่อ แผนกขายส่ง สาขาหัวหมาก โทร. 0-2374-1375-6 โทรสาร 0-2374-1374

Thailand Account
..293 BANGKOK BANGKOK 10330 THAILAND
artaphon@thailandaccount.com
artaphon@thailandaccount.com

Accounting Expert