ข้อมูลหนังสือการบัญชีขั้นต้น


ผู้แต่ง : ผศ.อำนาจ รัตนสุวรรณ, ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์
ข้อมูลหนังสือ ดูที่นี่ https://www.chulabook.com/th/product-details/54959

เรียบเรียงตามแนวทางของหนังสือ Fundamental Accounting Principles ของ Pyle and Larson

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี

 • ประเภทของธุรกิจ
 • รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ
 • ผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี
 • หลักและแนวความคิดในทางการบัญชี
 • ฐานะทางการเงินของส่วนบุคคล

บทที่ 2 งบการเงิน

 • งบดุล
 • งบกำไรขาดทุน
 • ผลกระทบของรายการค้าต่องบดุล
 • สมการบัญชี
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี

 • บัญชี
 • เดบิตและเครดิต
 • หลักการบัญชีคู่
 • บัญชีที่ใช้โดยทั่วไป
 • ผังบัญชี
 • การบันทึกรายการค้าในบัญชีตัว T
 • งบทดลอง
 • การบันทึกรายการค้าตามระบบบัญชี
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน

 • รายการปรับปรุง
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
 • รายได้รับล่วงหน้า
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
 • รายได้ค้างรับ
 • ค่าเสื่อมราคา
 • ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 • งบทดลองหลังรายการปรับปรุง
 • การจัดทำงบการเงิน
 • การจัดหมวดหมู่ของรายการต่างๆที่ปรากฏในงบดุล
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 5 วงจรการบัญชี

 • กระดาษทำการ
 • รายการปิดบัญชี
 • งบทดลองหลังรายการปิดบัญชี
 • รายการเปิดบัญชี
 • วงจรการบัญชี
 • การบัญชีสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า

 • รายได้จากการขาย
 • ต้นทุนสินค้าที่ขาย
 • ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory System)
 • ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory System)
 • เปรียบเทียบการบันทึกบัญชีตามระบบ Periodic และ Perpetual
 • การคำนวณสินค้าคงเหลือและต้นทุนสินค้าที่ขาย (ราคาทุนเจาะจง, ราคาทุนเข้าก่อน-ออกก่อน, ราคาทุนเข้าหลัง-ออกก่อน, ราคาทุนถัวเฉลี่ย)
 • การเปรียบเทียบกำไรขั้นต้นและสินค้าคงเหลือในแต่ละวิธี
 • ภาคผนวก 1 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาคผนวก 2 : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ เงินประกันสังคม
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า

 • ข้อแตกต่างระหว่างกิจการที่ขายสินค้าและกิจการที่ผลิตสินค้า
 • ต้นทุนการผลิตสินค้า
 • สินค้าคงเหลือ
 • การบันทึกบัญชีรายการต่างๆ
 • งบกำไรขาดทุนและงบต้นทุนสินค้าที่ผลิต
 • กระดาษทำการ
 • งบการเงิน
 • รายการปรับปรุงและปิดบัญชี
 • การตีราคาสินค้าคงเหลือ
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 8 ระบบบัญชี

 • สมุดรายวันเฉพาะ
 • สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย
 • การผ่านรายการจากสมุดรายวันขาย
 • การอ้างอิงเมื่อได้มีการผ่านรายการแล้ว
 • สมุดรายวันรับเงิน
 • สมุดรายวันซื้อ
 • สมุดรายวันจ่ายเงิน
 • รับคืนและส่วนลด
 • ส่งคืนและส่วนลด
 • การออกแบบสมุดรายวันเฉพาะ
 • ระบบคอมพิวเตอร์
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 9 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชีคืออะไร
 • ทำไมต้องศึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 • เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ของธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับกลยุทธ์ของธุรกิจ
 • การประมวลผลรายการ : ขั้นตอนและเอกสาร
 • การเลือกใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 • การจัดเตรียมสารสนเทศและการตัดสินใจ
 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในอนาคต
ภาคผนวก
 • เงินสด เงินฝากธนาคาร และ เงินสดย่อย  (เงินฝากธนาคาร การกระทบยอดเงินฝากในธนาคาร  เงินสดย่อย) 
 • ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ หนี้สูญ (การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การบันทึกรายการตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ)
 • การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน (เมื่อได้รับตั๋วเงินและเมื่อถึงวันครบกำหนดรับเงิน  ตั๋วเงินรับขายลด และ ตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ)
 • การกลับรายการปรับปรุง

Thailand Account
..293 BANGKOK BANGKOK 10330 THAILAND
artaphon@thailandaccount.com
artaphon@thailandaccount.com

Accounting Expert