สื่อ Powerpoint / PDF

สื่อการสอน - การบัญชีบริหาร » สื่อ Powerpoint / PDF

ชุดใหม่ และ เพิ่มบทเรียนในรูปแบบ PDF พร้อมกับ ส่วนเพิ่มเติมสำหรับบัญชีต้นทุน

upload files เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 (ครั้งก่อน 31 กรกฎาคม 2560)
ทุกไฟล์เป็นแบบจอกว้าง (ยกเว้น บทที่ 12 และส่วนที่เพิ่มเติมสำหรับบัญชีต้นทุน 4 ไฟล์) หากท่านพบข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งให้พวกเราทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง ในสไลด์ 2 ของทุกไฟล์ได้เขียนช่องทางการติดต่อพวกเราไว้

PowerPoint บัญชีบริหาร ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ได้จัดทำไว้แล้วคือ บทที่ 7 และ 8 จะมีการจัดทำเพิ่มขึ้นอีก ช่วงแรก คือ บทที่ 2 – 6 และ ช่วงที่สอง บทที่ 9 – 12 ยังคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะเสร็จเมื่อใด เข้ามาตรวจสอบดูก็แล้วกัน

จัดทำไว้ให้เลือกดาวน์โหลด 5 versions คือ 2003 , 2007 , 2010 , 2013 , 2016 แต่ละ version จะมี 30 ไฟล์ (เป็นชุดเก่า 2 ไฟล์สำหรับบัญชีต้นทุน) ประกอบด้วย บทที่ 1 - 12 จำนวน 24 ไฟล์ (MA01, ......, MA12) เพิ่มเติมสำหรับบัญชีต้นทุน 5 ไฟล์ และ แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน 1 ไฟล์ (MA Concept of Present Value) และ บทเรียนในรูปแบบ PDF (15 ไฟล์)

ชื่อไฟล์ใดที่ต่อท้ายด้วย more detail หมายถึง ไฟล์นั้นจะแสดงรายละเอียดไว้มากกว่าไฟล์ที่ชื่อต่อท้ายด้วย ตัวที (T) ซึ่งอาจจะไม่มีคำอธิบายความหมายของหัวข้อต่างๆหรืออธิบายเพียงสั้นๆ และ/หรือ ไม่มีบางหัวข้อในหนังสือ และ/หรือ ไม่แสดงที่มาของผลลัพธ์ เช่น ในไฟล์ที่ชื่อต่อท้ายด้วยตัว T “ จัดสรรปันส่วนต้นทุนให้ A 100 บาท “ แต่ในไฟล์ที่ชื่อต่อท้ายด้วย more detail “ จัดสรรปันส่วนต้นทุนให้ A 100 บาท (5 * 20)“ บางไฟล์ใช้ font size 36 ทั้งหมด บางไฟล์มี size 32 ปนบ้าง (ส่วนชื่อไฟล์ที่ต่อท้ายด้วย more detail ใช้ size 32 ทั้งหมด)

PDF Presentation เพื่อแก้ปัญหาเรื่องฟอนท์ของ PowerPoint ที่อาจจะยังเกิดขึ้น จึงได้จัดทำบทเรียนในรูปแบบไฟล์ PDF ทุกบท ใช้ตัวอักษรขนาดเดียวกันและแสดงเนื้อหาเหมือนกันกับไฟล์ PowerPoint ที่ชื่อต่อท้ายด้วยตัวที (T) สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบวิธีแสดงผลแบบเต็มจอ ขอแนะนำดังนี้ เมื่อเปิดไฟล์แล้ว (ดับเบิ้ลคลิก) ให้คลิกที่ View แล้วเลือกคลิกที่ Full Screen Mode การเปลี่ยนสไลด์และการออกจาก Full Screen Mode ปฏิบัติเช่นเดียวกับ PowerPoint กล่าวคือ คลิกเม้าส์เมื่อต้องการเปลี่ยนสไลด์ (หรือกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง-ลูกศรชี้ขึ้น หรือกดปุ่ม ลูกศรชี้ขวา-ลูกศรชี้ซ้าย) และเมื่อต้องการออกจาก Full Screen Mode กดที่ปุ่ม Esc

ควรเลือกดาวน์โหลดไฟล์ version เดียวกันกับ version ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการแสดงผล (คลิกอ่านรายละเอียดที่ ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ ในย่อหน้าถัดไป)

สถิติปีที่ผ่านมา version 2003 ถูก Download ไปใช้มากกว่า 2007 , 2010 , 2013 ดูรายละเอียด >> คลิกที่นี่

PowerPoint บนมือถือและแท็บเล็ต (2 สิงหาคม 2559)

หลายคนคงทราบแล้วว่่า มือถือและแท็บเล็ตสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมในตระกูล Office มาใช้ได้ (ฟรี) ผมได้ทดลองใช้เปิดไฟล์ PowerPoint ดูแล้ว การนำเสนอที่ออกมาแทบไม่ต่างจากการเปิดไฟล์ด้วยคอมพิวเตอร์ ดูวิดีโอ (ตั้งแต่นาทีที่ 3:03) >> เปรียบเทียบเปิดไฟล์ PDF ในมือถือด้วย Acrobat Reader กับ WPS และเปิดไฟล์ PowerPoint ในวิดีโอจะเห็นว่าตัวเลขในงบกำไรขาดทุนและงบดุลเป็นเลขไทย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะงบทั้งสองสร้างในโปรแกรม Excel แล้วนำมาวางใน PowerPoint แบบ Special - Excel Object การเปิดไฟล์นี้ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่เกิดปัญหานี้ (ชุดใหม่ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เพราะ ไม่ได้วางแบบ Special - Excel Object) ซึ่ง Microsoft คงจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

ท่านที่ต้องการนำไฟล์ไปใช้กับมือถือหรือแท็บเล็ต ควรเลือก download 2016
ท่านที่ติดตั้ง PowerPoint ของ Microsoft ไว้แล้วแต่ยังมิได้เคยเปิดไฟล์ PowerPoint เลย เมื่อเปิดไฟล์ในขณะที่เปิดใช้ internet หน้าจอของท่านจะมีข้อความขึ้น ประมาณว่า “ รอสักครู่ กำลังดาวน์โหลดฟอนท์ที่หายไป ” เปิดไฟล์ครั้งต่อไปไม่จำเป็นต้องเปิดใช้ internet หากท่านใดเปิดไฟล์แล้วมีปัญหาเรื่องฟอนท์ (ฟอนท์ที่ผมเลือกใช้เป็น cordia new เกือบทั้งหมด) ลองเชื่อมต่อ internet ดู

ดาวน์โหลดไฟล์ (ทุกบท)
คลิก >>   2003   หรือ   2007   หรือ   2010   หรือ   2013   หรือ   2016   หรือ  PDF   แล้วบันทึกหรือบันทึกเป็น (save or save as) ขนาดไฟล์   46  ,   6  ,   6  ,   5  ,   5  ,   25  MB ตามลำดับ

ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ >> คลิกที่นี่
คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์ >> คลิกที่นี่
PowerPoint การเงินธุรกิจ ที่ได้เคยจัดทำให้กับทีมงาน ThailandAccount >> คลิกที่นี่

เลือกดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เป็นบางบท
การเลือกดาวน์โหลดเป็นบางไฟล์ เมื่อเปิดไฟล์จะมีข้อความเตือนให้ทราบ (Protected View) ใต้ menu bar อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่
PowerPoint 2003 ขณะนี้ทาง wordpress ไม่อนุญาตให้ upload ไฟล์ version นี้ ไปดาวน์โหลด 2003 ที่หัวข้อด้านบน “ดาวน์โหลดไฟล์ (ทุกบท)” ขนาดไฟล์ 46 MB
บทที่ 1 บทนำ   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 1 บทนำ (ละเอียดกว่า)   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน (ละเอียดกว่า)   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร  2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร (ละเอียดกว่า)   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 4 ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม (ละเอียดกว่า)   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 ภาคผนวก 1 การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจำแผนก   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 4 ภาคผนวก 1 การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจำแผนก (ละเอียดกว่า)   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 ภาคผนวก 2 ระบบต้นทุนช่วงการผลิต   2007   2010   2013   2016
บทที่ 5 ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 5 ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (ละเอียดกว่า)   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 งบประมาณ   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 6 งบประมาณ (ละเอียดกว่า)   2007   2010   2013   2016
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน ละเอียดกว่า (ฉบับภาษาอังกฤษ)   2007   2010   2013   2016
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ ละเอียด (ฉบับภาษาอังกฤษ)   2007   2010   2013  2016
บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 10 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ V1   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 10 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ V2   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 12 การบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่   2007   2010   2013   2016   PDF
หัวข้อเสริม - สำหรับบัญชีบริหาร และ บัญชีต้นทุน
แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน   2007   2010   2013   2016
แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน (pdf)
บทที่ 10 v1 เรียงหัวข้อต่างจากหนังสือ ส่วน v2 เรียงหัวข้อตามหนังสือ ซึ่งทีมงานของ ThailandAccount มีความเห็นว่า การลำดับหัวข้อตาม v1 จะทำให้นิสิตนักศึกษาทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
หัวข้อเสริมสำหรับบัญชีต้นทุน 1) ระบบต้นทุนงานสั่งทำ - การบันทึกบัญชี   2007   2010   2013   2016
2) ระบบต้นทุนช่วงการผลิต - รายงานต้นทุนการผลิต   2007   2010   2013   2016
3) ของเสีย ของที่นำมาปรับปรุงใหม่ เศษซาก new  2007   2010   2013   2016
4) Recording Standard Costs and Variances new  2007   2010   2013   2016
5) ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ new  2007   2010   2013   2016

Thailand Account
..293 BANGKOK BANGKOK 10330 THAILAND
artaphon@thailandaccount.com
artaphon@thailandaccount.com

Accounting Expert